کودک

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان

Posted on

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان انواع تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان : مقتدر ترین واحد اجتماعی تاثیر گذار بر تفاوت های فردی انسان واحد خانواده است. خانواده اولین محیط اجتماعی کودک است و تاثیر گذاری هر خانواده نسبت به دیگر خانواده ها متفاوت است که به عواملی ارتباط دارد به شرط زیر : […]

کودک

ناهنجاری های رفتاری کودکان

Posted on

ناهنجاری های رفتاری کودکان درک توقعاتی که از شما بعنوان اولیاء وجود دارد تربیت کودک برای هر فرد تحت هر شرایطی آسان نیست. کمبود وقت و توان، امکانات مالی، می تواند باعث شود که در بسیاری مواقع احساس کنید قدری تحت فشار و دلواپس هستید. ولی اگـر عـلاوه بـرای ایـن مشکلات، فرزندتان هم از ناهنجاری […]

مشاوره

تفاوت های ناشی از فرهنگ

Posted on

تفاوت های ناشی از فرهنگ تفاوت های ناشی از فرهنگ استفاده و تعبیر ارتباط کلامی و غیرکلامی به طور گسترد ه ای در فرهن گ های مختلف، متنوع است . مثلاً در ا نگلیس، ژست های بدنی یک قسمت اضافی و ناخوشایند و زشت در فرایند ارتباط است . اما در ایتالیا، فرانسه و جزایر […]

کودک

بـرنامه روزانـه ایام تعطیلات تابستانی

Posted on

بـرنامه روزانـه ایام تعطیلات تابستانی ایام تابستانی شامل ماههای تیر، مرداد، شهریور است. قبل از شروع تعطیلات تابـستانیلازم است تیم تخصصی مرکز (تیم تدوین برنامه مراقبت) تشکیل جلـسه داده و برنامـهلازم برای مراقبت را در چارچوب بخش نامه های ابلاغـی و متناسـب بـا ویژگـی سـنی وجنسی و اسـتعدادها و توانـایی هریـک از فرزنـدان و در […]

کودک

حقوق و مسئولیت کودکان

Posted on

حقوق و مسئولیت کودکان حقوق قانونی کودکان به تدریج و همزمان با رشدشان بدست می اید. به آنها یادآوری کنید که حقوق همواره با مسئولیت می آید و به آنها کمک کنید که برای حقوقی جدیدی که بدست می آورند آماده شوند. برخی از حقوقی که متناسب با سن کودکان در بریتانیا وجود دارد آنها […]

مشاوره خانواده و ازدواج

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

Posted on

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو هنگامی که، آن چه شما شنیده ای، آن چیزی نیست که من گفته ام. عواملی وجود دارند که می توانند بر کیفی ت گفتگو تاثیر بگذا رند. چنان چه از تأثیر آنها آگاه باشید ، می توانید کیفیت گفتگو را بهبود بخشید، در غیر این […]

مشاوره ازدواج

تاثیر طلاق

Posted on

تاثیر طلاق چگونه می توان برای کاهش طلاق برنامه ریزی کرد؟ راهبردهای کاهش طلاق کدامند؟ ۱ – توسعه آگاهی های زوجین نسبت به تاثیر روابط جنسی سالم در تقویت پیوندهای عاطفی و نشاط روحی و افزایش رضایتمندی از زندگی ۲ – افزایش آگاهیهای زوجین در زمینه احکام زناشویی، تنظیم خانواده، حقوق و تکالیف یکدیگر و […]