کودک

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان

Posted on

تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان انواع تاثیر خانواده بر تفاوتهای فردی فرزندان : مقتدر ترین واحد اجتماعی تاثیر گذار بر تفاوت های فردی انسان واحد خانواده است. خانواده اولین محیط اجتماعی کودک است و تاثیر گذاری هر خانواده نسبت به دیگر خانواده ها متفاوت است که به عواملی ارتباط دارد به شرط زیر : […]

کودک

ناهنجاری های رفتاری کودکان

Posted on

ناهنجاری های رفتاری کودکان درک توقعاتی که از شما بعنوان اولیاء وجود دارد تربیت کودک برای هر فرد تحت هر شرایطی آسان نیست. کمبود وقت و توان، امکانات مالی، می تواند باعث شود که در بسیاری مواقع احساس کنید قدری تحت فشار و دلواپس هستید. ولی اگـر عـلاوه بـرای ایـن مشکلات، فرزندتان هم از ناهنجاری […]

کودک

بـرنامه روزانـه ایام تعطیلات تابستانی

Posted on

بـرنامه روزانـه ایام تعطیلات تابستانی ایام تابستانی شامل ماههای تیر، مرداد، شهریور است. قبل از شروع تعطیلات تابـستانیلازم است تیم تخصصی مرکز (تیم تدوین برنامه مراقبت) تشکیل جلـسه داده و برنامـهلازم برای مراقبت را در چارچوب بخش نامه های ابلاغـی و متناسـب بـا ویژگـی سـنی وجنسی و اسـتعدادها و توانـایی هریـک از فرزنـدان و در […]

کودک

حقوق و مسئولیت کودکان

Posted on

حقوق و مسئولیت کودکان حقوق قانونی کودکان به تدریج و همزمان با رشدشان بدست می اید. به آنها یادآوری کنید که حقوق همواره با مسئولیت می آید و به آنها کمک کنید که برای حقوقی جدیدی که بدست می آورند آماده شوند. برخی از حقوقی که متناسب با سن کودکان در بریتانیا وجود دارد آنها […]